Skip to main content

Full text of "Haizea eta lizar magikoa"

See other formats


eJub 


ataramiñe 


EUSKAL ERREPRESALIATU POLITIKOEN 
LITERATURA KOADERNOAK 


www.literaturakoadernoak.org 


Haizea eta lizar magikoa. 

Kepa Etxeberria Sagarzazu -Testua 
Xabier Ugarte Billar - Marrazkiak 

A LAMA 2008 


ataramiñe 

www.literaturakoadernoak.org 


COPYLEFT 

Publikazio hau copyleft erakoa da. Beraz, bere edukiak zabaldu, aipatu eta hitzez hitz kopiatu daitezke, osorik zein zatika, edozein medio erabiliz eta edozein helburu lortzeko, 
ohar hau mantentzen eta jatorria aipatzen den bitartean. 


ISBN: 978.84.942777.9.5 

Lege gordailua. Deposito legal. Depot legal: SS- 1 I 62-20 1 6 eXou 
VnXyea, eXa, lOya/i, iru iy^lk/sa. 


hehAxv oy/o ouilA/yj/v 
iAc/lAA//. 

MeA/AnJlde, oooko) 


kaAy, yekye/ujb k 


eA/b 


le (bimAAaky kAJkltdAiA/b 
o Jf „ 

naA/yecb eA/b ke/i/, 

H/laA/i/v. 


ykko eAyOu k 
■ kuy 
ezub MaJy&a, eXa, lOya/i, iru iy^lk/sa. 


'VnAAyO' 
bjSASiAAxiA/inJky 


oaJj&cuv bMAAX 5 'pAiJyy, UAJueAJD b 

0 c$pooaJky bjDixaJkjDa, 


Tli/^e boDD'fvdcbie, oaaa {JkjiAj, deAyoAyuoeAo bjeAAMxhho- 
tih cdAe, exiAAccuD cbiJj eJxh heAAAAJD ahhe, Iaamuad JAAAJe,, 

n „ cT 6 . 0 6 0 

ul axiAiAiADky ejaJJjeJRjD oxia haxDaxveJje,: HaxUeho, JcumAAikjo 
p 0 6 6 0 JJ 6 

nAjJbjaJApheAy \axJaJal, exjpAJMAxjaApt hehxiAo ciAAAyju&. uexdjAUJky, 

bjeAAJxJxijekjo iraeAixll (paAuaJAALaJh peAvkaJu nMAJkjJkxixia, Luao 

daAiApkeijfo oaatiaJaju'-- Moajo exoajco, eJxh hexve, aJJootyaAo 

haL-njxhaL expOcodxjo odxyaAucu hotcu 'ytiexo. bxJkxieAoco voojJeJk, 

yaJk, ylAoeicu oxocyo oyeJkoteAo DyAoaJk,. 


6 
MaXy&a, eXa, U/yui, iru uyk/sa. 


MciAsysxL toaJkA/h y^Ae oaal€ax, hexue, cyiAvOAAO etch fuseeefee- 
deoAv exUvlp, eAv et cv ixu AJxiAvaAy yjJbeAAyeAA yeAe. JiiiAyUeJh 
n^eJkjJueAA exjRAheAUh buOAteJky exyiAV lyoAuyo nyAAiAyteJUh iAcoiAy 
heAjo. 

heJkjiJloJko etch faeAiJho oc 


^cyho 

eAuiAA eAxh huAULrthaJkAJAv 


frue^pe 
yaAeAv eAoceAMv. 


8 
VnAyea, eXa, U/^a/i, iru x^lk/sa. OyUveAU, 1TI XlkAAUlA/)CO 

M /~\ S. -J" 


13iiK/0/u2/iT^^ MoA/y. 

O'rudoko yeJUhloAv hiJUhh 
teJkyuJho 

13 CUAXAh eAJAlAV 

hetoAv ey heAot etaJUo 

Oyuo aaAAyio hxhOky heAvoMiLdeAhol hiyyUhoaJyteAv 
exyoe/uxhy yiAuoch yoideJUhh yneAu. 


nyjuteAo ey /UboleaAv ey cyoode,- 
AuetaAh QAu£yeJkjo g/og/ooiJo. 


AO 


MaXyaa, eXa, li/yi/i, iru iyyk/sa. 


-lA/l, oyvocuveuv hcbtdMuA/yb tocMuyaJcl bjooieJky yuAuhAye,- 
ko yeAvhcvit oucAxuxAAikjo hoyeAUik."- ‘Cjumv cyjueuo ihaAyyeaJk. 

- 13 at koMAyxe , II lyuikoJJo eoyxo heJh/boJko (ysAUiJkeJ'- Zauoao 
cAjJoeAo dexceJk. 

dXbcyjxo toJLdbe, oxoco idLeAAUueJkJAo hoJo n^eJuooAveAvey^ 0000 heue, 
cuidJkAJAoasaAiekAAo, 'OoeAuJsU, rixnyaJLeJkxo hiiuuub xauJkjAuityeAb 
hubxb nyuveAb, kocvdeAAAOOAv cubkkjJkbbdaJk, n^eAJbaJu^eAv ny,- 
hVUbnJy&OAV. 
Mahy&a, eXa, li/yisi, iru iyyk/sa. 


ouxoa, ybodMtAv hjocyveMaAv e^r im eta, hjMvoeAUbo 
'fveaAi, CAhcJkJJoJk, heXetAyeAc nyJrcoAxAduAceJio,, cux/rUxveyy u eytha,- 
ta, 'yioteAi, eJlkn/iAA, 

Qoyi, JkMAAy 'yiUeAv Mai/yenJky eta, iayuAveJky 'OiaauJU, o<aocl 


'yuueAc WteJUAAok, he/ve, 
teJkao' 'O, daIt~LAAlAl, 
hooohttaJk, 

hcut eyiAc 


LnA, ttcbcuiAi, eta. 


OAlyteOAC. 
heAAuuceJkAAv. 

\JaAAvcb kMAucutcuyo oyJkjOAaJLveAv CjtOAoJky JdeAceXoAc tocJkyLe,- 
'ThoJkJ) oikAL exyiAc nyieAV. 

j Q$J3uOXLoA QoAxAiAA}JrJO XyUAAUh OAJaJraAai, duA, kilAXAXJO, p oJjOAxA,- 
kAAc kyeAcdu, dUidloAneaAd 

JanAceAxJkAh k/UAxJbiJidu, oyAxjeAA yiAyJLaJk, OtocAhoeAC oejdoho, - 

] ty, JkAiAJceAc III Vj/yL iJhUAAceAclll’ 
VnAy&a, eXa, lOya/i, iru iy^lk/sa. 'VUl 

bjOASlAs 


'£>eJUuiAuJko UpAyfUL eta, OAAjeixL 

MoJy^enJL GAAXUjAAAGb 'yi/lAlAAeAL 
AAAyyt Cb hAJAAL. 

SUu^iiAALGb (LOAlhUC^CAJbl UA/]^A et(L : {Jk/UAtotcJko AUlhjAAAAC 

GU^eAotOAC 


ACeJiLAAAJkjO OocuacoAiAoCL ■ye'ru caatlcaaa bjOAiky, yAyeJLajUiA/Jk/o 


-16 UnXy&a, eXa, Ivyivi, iru iyyk/sa. 


- AJauvaA, boUeJko eAJuJkuuuh iuyaAuyo da, buuju. hauujUyOAJiAveAv 
oulcusIcuv yoodeAaJkuo cdi/xouveAv hoJc eAo ” Zaujau 
MaAuu&aJky. 

AeAvbaAA, hAJyy hau, haAAUL eAuiAUjJkJub eey 'yuAeAV uJLeuAuyeAv. 
ifiueJlAyxo , ooJJuLAUjJko, eAuueuuu yoaAueJkuo eAuu oAyVuyekuo cyocyoy 
'yeJhiteAv eAuu bujJLcc hota , nyuueAV. 

J Vuc t%JkuujJk, yauveJLa, eAuu ouvuvauuiuuh hujuubujv JLeJLco euuuAv 
aujJLvc JUjl, hoouveJk J 


VaA, 'yeuuJAhuujuv yuoteuv deuceJk, iuuvihi 
oikuo (hiuyuc yzo euyiAv 


3ihaw ikuu- 


Laujiav eAa, 


akiuaAujv 


yuuyUaJks. 


i 8 'u^’T’i’Ol anuitfV 


Ja 


\ Hrl 


i \ V >Fi 

i vy m 


1 

1 1 \ 
/ : ‘jj9K 


VnXy&a, eXa, lOya/i, iru iy^lk/sa. 


MaAsy&oJky, (^aAieoAv, loknAAAi, OAiAAvetiJky, xrveAutl -rr uu^oJLe,- 
kjD OAijJkAkJiJLAufyyb kMAstcuy peAiuUuiAyeAV yinAJUiAj nyuEAb. 
TdeAuHi aJU/yD oau k’uiy uuoooaujo i/yeJJueJkjD ouAuyiAAu 

nyje/yiAJDkjBAjeJLch eJuaJbaJku 


ZO /.ftfclStak ^oikoa ubndu (uidt 
+0. dxkt’ak handta 'Qwvu,lfc'dt 
^StMi ta \aki\u.. VnXy&a, eXa, iru iy^lk/sa. | fAOypLLXeAMA 


yXAAAs 


eAxh OAymMAAjJfUD 


'&eJkxDoJky (^oVkocb esyksD'OxiiL teA Aj, 
ta, txlkAaJky hxLeulla, beuiyyi, leA. At, 

O&ATUixy eA a, yiJkyUteAy. 

ZAul T1 \iL0O3Ayu3ueAa eAyxotaoub yoaAa 'ylAAyaJJaAv yeyoeAa 
VflusxaAiAoo axieAAxuiAL aAxujAiAoeJkyO nyuahesigJkjD asiV^iAsxoaAs 
exsesiXAxL. 


II 
MaJy^ea, eXa, Uyyayi, iru iy^lk/sa. 


-JJxyUAOOOO VJjX>XJAlAlXo[J ZajDAX- 'yJSteAD 'COeoJkxh-'irouJxJyeJky. GiOAOs 

tAifeyLaJh heAjJruJLh yoJhdetiJo 'yiO'fe yeAAuua oAoi / y& / u exJRAJi, 

aAiAjeaAA ye/jxiykxjAo tahoAa t%vkyL eta, culaAxkeo bjobeJkAAo. 

Moaocl, JAOAooi hateoAo buooA/y eLeAiAAoJfo 'VaAAoaa aAutiet 

(JLeAAAyeJkAO , t / xaajAaju eyi AjoJkxe haAxux oxoaao, ia, bxootydh yahe 

'xaxyoeAoeAy, IxxyoAv oaJLoxxbjoJkAAo tutujJLoJko eyyteAo dlUxcoJv. 

LoctetAJL, Aooxykxoa, oooAUJXXjxyieAo Saao LxyoxiAxaJky. JAxya/xuo'fe- 

doa, oxjdfxaAAxx hexoexiAxx haAJxt' 
n o o o 

(jtSxA/yaAxh exyCkeAc oxxAL oyeAxaAit oxuveAxx LeAuiAJo 
boAxyeaJko p ayxe/oexAo xA/jJkxiteAo eAuoJxhxa, 
de/uh 


yU 5 

'00 Um/XXOAlAXOXA. 
MaA/y&a, eXa, lOya/i, iru iy^lk/sa. 


-Oy/iy eAUMv xujJhyi JUju busxveJky?' 
VfiiLOCGtAyAoby, eyUkslLOyUuSXlAe yeALykxiA\yQJky 
OyiU/yUkyO tesnyte, baJkyOyXAyOAAkyue h 


eAxL 
byOivetaJxey 


'C/rue, exie). OlUxox heuuLiay aALekJJiAL (hi/yiLey. OxyeJUJUAyOco 
(yu/uey bseAAMxJLLejuAL y aJidiLay yeAUL. JioneJky eAAUL iLaJkJy JUl\ 

jikyOa/veAu OydiAJaJkyOOy hilaJkyOy daAAeJkyeeJiay eAxh 


ds. 


i/xi!kJyoJky bxhJ/JUyaAAy iAyaJka/yi 
<lqajuAalAcl , 


oJhyoJL dlotoy , 


YjJkAJyUAAe/y eJ/L 


Z6 
VnAy&a, eXa, Ihya/i, iru iyyk/sa. 


VflusJUyxofey, oxAaixocJxo cyoxeAiJfx ystch hou^kxiVxyeAuh yyakeJhy 
\AXjJk/htaAo nyUiAs axJkyi, bxilch hotch 'yLoxh chVJychtchhl: 

-$cit, haAAUh hotL exyUv dal (XchJhtaeAy ocyoochoeAh yaJicteA/h 
eAyxo dch oAxcxhaJiAh. JyAxJhoot cxhcJxt heJfha/o cJjAUh rcaeAuit oxoch 
kjoJyltyeJkoT 

VflUAXOAlAoO jjOOAlJXAhkoh C^AlAOJoih y^AX heAoO yoJfAJXv theJ/iAJUJXhL 
htyJkoAiAAh LcyiAAyteAc, yLo<h hiJAJoAteaAo etoo , taAotetAxo haJoeAo 
ooictoxeAo 

-BaM" -eAAJAX yuueAx- “ tochL, cxoxJfot haJo 'CAaJnJJoox tUxyjoLeJke, 

'txeAJAAix-'xeAJAohtkox iAAOAxeAA cheAud' MaJAxech eixh loxMJxxaJk 

0 0 6 f) (t 

xAAJXxiiAjJxh eJxh 'POAhtxaJkox UxxuuCt oxxipax eAiAxeAx xoxoxi,- 

tokJxuh. 


Z8 
MaXyea, eXa, lOya/i, iru iy^lk/sa. 


kciiuiuieuuyo euyiiuaeAaAv, (iALxjkjdAiAxx%ao aAxriaAiAiA, hjiAUL te,- 
hoAyUi, eJuh (UaAJauiAaal auyilAuyeAL hcuu, e LULAL 


* Moaaul\ Vfl eAuhxiAiA oluAjo heyA- 
loJaiAal, nyukuuuxkuL eAuL nyuuccueuy e/JuitiAuL auyeudu da, exytaJ 
BaAa,, (UJuUkAaiky audauxkuL eAux yuurrcaxo yAAUAuyexy euyAceuc 

ey (kAuLOAL ouUikuuuxkLaks haduL heuuAeuLLA 


to ebiuJueuikc 


,? ALduuuMceaAc 


jllAoav nyukuuuxkuL eAuL nuLcJuoakuL 
euLoAeuv duuxuL buonuAonJkc aukhe, 1 VhaJluL. ouLcku, haJeuL ucuo> 'C L VnXyea, eXa, lOyasi, iru iy^lk/sa. 


MeA/aJuiAs 


eAAtAi, eAxx, 


ctAisys 


laxLexMv bujJLa/Ae- 


eylAi, uaAal yeAuexiAv, rrveAuil oeu3co eAuJkA, eAAxJUiol fao,- 
te/i, a/yp/cui, yexyoei/h yLAAuLleAc. 


MaXyaa, eXa, IVyavi, iru iy^lk/sa. 


MuuhxrxeAv eAeAAUb y^Av aubaxAicl, kuiAvhovAhiLoLAviiJva 
<AibjciAyA eJuh yu bheuyxkAuy eyiAuicJhO tocoAco rruodUiJ&o 
hxjuvekjAc ikAvcJj&CL, etcc, fcooiyxe- o/acMAAyeAV oaa 
bvoJUh exhOAh oerveAv nyuveAv ohteAAh 
ji &aA, 1 oc^hoaAveAh ehJkxheAhv hoJv k,: haAAUh , eAuh , 


heAvo 

UxAAJjjJkhh hxhiJuenAveAOAhJ 

IhdhbOAh MaAyyehJlh, IhhJhovhhexh oJruooAh , pcJ/vikAitiJky hoJhaAAv - 
i/yuoov aJveAAh eJxh kuoJUh ehOAh 'yuveAv: 

UJooyoaAv aJL (hiAyuve, Vkiuxauvhoky eyiAv nyjveAh touuvijJLovl 
13 cvdcv, cyoaAyeAv yolxhiJlMkAjJkAO ItyaAvdthcv eJvov eJkjAV dJus/yjviAO- 
cyiAh toJuiAjJLov 'ThcvyJhooJk, eyuteevhl 1 ” li 

11 1 1 

iJcSJjl 

x IiAi i 


■ < 

fl C / VnXy&a, eXa, loyui, iru uyk/sa. oax eAxx exyuAxoJks etocy U,, hxxta/uo 
MoXhAje/lXjlAX, totiAAjdxb kxixJoXjAlAXjiky eX^AAX 
'cuAixx, exyUxxx ekxAxexy eyunxx, Uxyaxo axtaxx-kxx 
aAjJheAXjaUUxL, ixjxxxudxx raxoJxioa, exyxx nyiAjexx. 
JyxiexyAA kjOAXveAxMc, kxxJxxxyooxiAjeAx tayuxaAxy: 
yuJhxxxJxyeAX yxAxaxxJUiexxxfx ye axheAX axtaxjJkxL h 

kxjxixuiAJkxjAixCeJkAxfv xfuoxAxh eAxx, 
he,- 


XXXAXJAX, 


3 6 MaXy&a, eXa, Ivyivi, iru uyk/sa. 


keiJAU, M€AV Oa/oO m A^VuOALOAAOAvekAAa h 
n ^ % 0 

VUOAO a/yUAXAL, ySAU nUAoAAJiaAAueAX- OAXAlAveAlAO, 
xavo \AxekvaJveAh hvOAvekAAA. 


- OyAvJ OiiAvteAv eeve- 

heAvAAAjJidekjO 

% 2 AV 


hakoJLoue 
heAvoeAAuJoo 


(kiaJu, 


exyjLAjju eJuco 
heJxJko iAiAvlhov - 


ikAiAvl eJuOv 

? % 2 AV 


3 8 
VnXyea, eXa, lOya/i, iru iy^lk/sa. 


OjiAJueA^ 

L&X2STV 


'OUiAaI/O 
^aMy&aJky 


{JkxjuoiJko 
^yfuicbAAeAlky cuiLkAAsÇoooAV (f 0 


VnAyea, eXa, li/yi/i, iru iyyk/sa. 


QAV 
13 exvtoAv, oAoaAxl iyyiAi, ayyoeAUjJks todAAjJia, bllaAeUAita,, luoly 

€AAi%AlAV de4V i/XAAyUh (LOiAUL OOA2AA eAxh oJLoAAEAUL \0 AAJUteAa. 
M 0 0 fi 0 

mAxiAUDAAiAyeks e/vo, eAiAveAu tuiAUilaJyxoeJkAAv uaxt 

xaAAOOAvekAAv. 


exyAv VnXyea, eXa, U/yivi, iru iyyk/sa. 


ZJoxaul, hoAAUh, exyUveykxoch daJA ‘lyoeue oyoo aAAxjJeiLOALahy 
xreeAuhxh ruhcJku exiAxxlxlol hdxikxitLUxL {Jkxhul eAxx tocixAxiJkxh eAAuyuuu oiuhoueAL. 

Jptuu-lotcuh exyAuhcL eAxL buxuuAxhhLaJh hexvo heidxixv exy 
nyxvelxh i JkxixAxiAJL, kuLxuhJks heAAxvoJkxo hxLxJkxL exyJvexL hexAv&~ 
Llky ey yuuexL ’uiyjAu oyhocJh. MaXy&a, eXa, li/yi/i, iru iyyk/sa. 


OoxJUi/y ye/voy tiJks, popii^ eAxh cuJOe, hi/yt Oi/uh he//isULtOe, 
het/iOa/v. 

OaJ/zeaJO eXa, heee ta/iAiAveJh eu, n/iAyeAa ha/Aca, aJh/LcJ/v cal- 
6 > <3 0 0 0 

oLoxexuyo e^AiAvetaAa, y^jun/LJytLe/ a/m/xk/iky rr uayteA/ak/aoAa 

eyi ALik/D nyuiAAJzxoaJks p iAUL eA/vei/xAAa yAJyUAV hatek/A a ei/h 

tok/Li/yexy e/J/Obtyea,. 

Oyta, e/,e- /OAAcdla/ieAv ea/Jet hiJlaJkzikAL yi/ieA/ yvJk/itodkzL 
k/LtooAruJlaxUuLk , a/JoaJ/h ei/h A/eAukt yeAA/ A/uJkjaA/iJvt edeA, 
h/LieJk, lekuA/ he/ya/A/ it/xAi/voeo u/yte/h. 


<t6 

ataramiñe 

EUSKAL ERREPRESALI ATU POLITIKOEN 
LITERATURA KOADERNOAK 


www.literaturakoadernoak.org ataramiñe 


EUSKAL ERREPRESALIATU POLITIKOEN 
LITERATURA KOADERNOAK 


www.literaturakoadernoak.org 


Egileak: Testua: 

XABIER UGARTE BILLAR 

Centro de cumplimiento 
Topas 

Ctra. N-630 ,km 314 
37.799 

Topas, Salamanca 


Marrazkiak: 

KEPA ETXEBARRIA SAGARZAZU 

C.P. Zuera (Zaragoza) 

Ctra. N-330, km 539 
50.298 

Zuera, Zaragoza ataramiñe 

EUSKAL ERREPRESALI ATU POLITIKOEN 
LITERATURA KOADERNOAK 


www.literaturakoadernoak.org 


XABIER UGARTE BILLAR 
KEPA ETXEBERRIA SAGARZAZU